Terug naar ESG

Governance

Raad van Bestuur: onafhankelijkheid en diversiteit

De Raad van Bestuur van Manhattan Associates is onafhankelijk en divers van samenstelling: 

  • Meer dan 85% van de bestuurders is onafhankelijk (iedereen behalve de CEO)
  • Alle bestuurscommissies zijn volledig onafhankelijk
  • Onafhankelijke, non-executive Voorzitter van de Raad van Bestuur
  • Bij het werven van bestuursleden ligt de nadruk op diversiteit: geslacht, ras, etniciteit, leeftijd, ervaring, beroep
  • Meer dan 35% van de bestuursleden bestaat uit vrouwen en traditioneel ondervertegenwoordigde minderheden 
  • Verplichting voor vernieuwing van het bestuur (twee nieuwe bestuurders in de afgelopen vijf jaar)
  • Benoemings- en bestuurscommissie houdt toezicht op ESG-praktijken (Environmental, Social en Governance) 
  • Compensatiecommissie houdt toezicht op Human Capital Management (HCM)

Integriteit waarborgen

Onze normen voor ethisch, professioneel, eerlijk en integer zakendoen zijn vastgelegd in ons Global Ethics and Compliance Program.  

Ons Global Ethics and Compliance Program is van toepassing op onze directeuren, functionarissen, medewerkers, contractors en iedereen die namens Manhattan Associates werkt. Het schrijft bedrijfsbeleid en -praktijken voor om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat wij allemaal en onze marktpartners en klanten, op de hoogte zijn van onze verwachtingen ten aanzien van gedrag in overeenstemming met anticorruptie en vergelijkbare wet- en regelgeving.  

We onderhouden onze Global Ethics and Compliance Manual als een belangrijk referentiepunt. Zo kan eenieder van ons aan zijn of haar verantwoordelijkheid om elke dag te doen wat men behoort te doen en wij allemaal samen de gepaste zorgvuldigheid kunnen betrachten bij het voorkomen van onethisch gedrag en overtredingen van wetten, voorschriften of het bedrijfsbeleid.  

Onze handleiding bevat procedures voor het melden van mogelijk wangedrag en voor het vragen van advies over ethische en juridische kwesties. Bij Manhattan Associates beschermen we onze mensen die zich gedragen in overeenstemming met onze verwachtingen voor legaal en ethisch gedrag. We staan geen vergelding toe op onze mensen die te goeder trouw mogelijk wangedrag melden.  

Alle teamleden moeten bij indiensttreding en periodiek, onze Global Ethics and Compliance Manual doornemen en onderschrijven. Verder moet er een training worden gevolgd over ethiek en compliance, ethisch zakelijk gedrag, anticorruptie en anti-intimidatie.    

Onze gedragscode voor partners geldt voor alle zakenpartners van Manhattan Associates, waaronder onze Value Partners, Associate Partners, GeoPartners, Channel Marketing Representatives en alle anderen. We eisen van onze "partners" dat zij zich bij alle transacties met ons of waarbij onze belangen een rol spelen aan deze code houden. 

14.200

uren besteed aan compliancegerelateerde training

Compliance Reporting Line

De Manhattan Associates Compliance Reporting Line, die de Compliance Hotline (telefonisch) en de Compliance Web Portal (web-based) omvat, stelt onze teamleden in staat om vragen over compliance te stellen of vertrouwelijk problemen of zorgen over compliance - waar ook mogelijk wangedrag onder valt - te melden. Onze Reporting Line wordt verzorgd door NAVEX EthicsPoint®.  

Als onderdeel van het streven van Manhattan Associates naar de hoogste ethiek en integriteit voor al onze belanghebbenden, screenen we onze marktpartners en geselecteerde leveranciers vooraf en controleren we hen voortdurend op compliancerisico's met behulp van toonaangevende diensten voor due diligence- en risicoscreening. Daarnaast zijn we sterk gekant tegen slavernij en mensenhandel in welke vorm dan ook. Binnen ons bedrijf maar ook binnen onze hele supply chain. Zie onze jaarlijkse bedrijfsverklaringen over moderne slavernij en mensenhandel op onze Investor Relations website.