Gebruiksvoorwaarden

Manhattan Associates

Ingangsdatum: 14 mei 2015

Overzicht

De hiernavolgende algemene voorwaarden (tezamen, deze gebruiksvoorwaarden) regelen uw toegang tot en uw gebruik van www.manh.com, met inbegrip van alle content, functionaliteit en diensten die op of via www.manh.com (de website) worden aangeboden. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, dat u kunt vinden op http://www.manh.com/privacy-policy, en stemt u ermee in dat u zich aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zult houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u de website niet openen of gebruiken.

Het is mogelijk dat wij deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en ter eigen beoordeling wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra we ze hebben gepubliceerd. Door de website te blijven gebruiken nadat de herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, geeft u aan dat u met de wijzigingen akkoord gaat en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina af en toe naleest, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn. 

Intellectuele eigendomsrechten

De website en alle content, features en functionaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio, en hun design, selectie en rangschikking) zijn het eigendom van het bedrijf, zijn licentieverleners of andere leveranciers van zulk materiaal en zijn beschermd door de Amerikaanse en internationale wet- en regelgeving op auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendoms- of merkrechten.

Er wordt geen enkel recht of aanspraak op of belang in de website of de content aan u overgedragen, en het bedrijf behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. Elk gebruik van de website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, is een schending van deze gebruiksvoorwaarden en kan inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken en andere wetten overtreden.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie

De gepresenteerde informatie op of via de website wordt uitsluitend als algemene informatievoorziening beschikbaar gemaakt. We garanderen niet dat deze informatie juist, volledig of bruikbaar is. Het vertrouwen dat u stelt in deze informatie is strikt voor eigen risico. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de website erin stelt of dat iemand in het materiaal stelt die over de websitecontent kan zijn ingelicht.

Websitewijzigingen

We kunnen de content van deze website af en toe bijwerken, maar deze content hoeft niet noodzakelijkerwijs volledig of up-to-date te zijn. Alle materiaal op de website kan op elk tijdstip achterhaald zijn, en we hebben geen enkele verplichting om zulk materiaal bij te werken.

Informatie over u en uw bezoeken aan de website

Ons privacybeleid is van toepassing op alle informatie die we op deze website verzamelen. Door de website te gebruiken, geeft u toestemming voor alle acties die wij met betrekking tot uw gegevens ondernemen, conform het privacybeleid.

Links op de website

In geval de website links naar andere sites en door derden aangeboden hulpmiddelen bevat, worden deze links u uitsluitend voor uw gemak aangeboden. We hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze sites of hulpmiddelen, en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de sites of verlies of schade ten gevolge van uw gebruik van de sites. Wanneer u besluit om een van de websites van derden te bezoeken die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen verantwoordelijkheid conform de algemene voorwaarden van dergelijke websites.

Uitsluiting van garantie

U beseft dat we niet kunnen garanderen of waarborgen dat bestanden die u van het internet of de website kunt downloaden, geen virussen of andere schadelijke programmacode bevat. U bent verantwoordelijk voor implementatie van voldoende procedures en controlepunten om aan uw specifieke eisen te voldoen ten aanzien van antivirusbescherming en nauwkeurige in- en uitvoer van gegevens, en voor het hebben van een hulpmiddel buiten onze site voor reconstructie van eventuele verloren data. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van een verspreide denial- of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren door uw gebruik van de website of diensten of items die via de website zijn verkregen of door het downloaden van materiaal op de website of op een van de eraan gekoppelde websites.

U gebruikt de website, content en alle diensten of items die zijn verkregen via de website geheel op eigen verantwoordelijkheid. De website, content en alle diensten of items die via de website zijn verkregen, worden op een 'as-is' en 'wanneer beschikbaar'-basis aangeboden zonder enige, uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. Noch het bedrijf noch een van de bij het bedrijf aangesloten personen garandeert of doet toezeggingen over de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, juistheid of beschikbaarheid van de website. Onverminderd het voorgaande verklaart of garandeert noch het bedrijf noch een bij het bedrijf aangesloten persoon dat de website of de content ervan juist, betrouwbaar, foutloos of zonder storingen zal zijn, dat defecten verholpen zullen worden, dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of dat de website anderszins aan uw behoeften of verwachtingen zal beantwoorden.

Het bedrijf wijst hierbij alle uitdrukkelijke of stilzwijgende, wettelijke of andere garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garantie van verkoopbaarheid, het niet-inbreuk maken en de geschiktheid voor een bepaald doel.

Het voorgaande laat alle garanties onverlet die volgens het toepasselijke recht niet uitgesloten of beperkt kunnen worden.

Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval zal het bedrijf, zijn geaffilieerden of hun licentieverleners, serviceproviders, werknemers, agenten, functionarissen of directeuren op enige rechtstheoretische grond aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade ten gevolge van of in verband met uw gebruik of niet kunnen gebruiken van de website of een van de websites die eraan gekoppeld zijn, de content van de website of andere websites of diensten of items die via de websites of andere websites zijn verkregen, met inbegrip van hetzij directe, indirecte, incidentele, bijzondere of vervolgschade of punitieve schadevergoedingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schadevergoeding voor persoonlijk letsel, smartengeld, geestelijk leed, inkomstenderving, winstderving, misgelopen business of verwachte besparingen, gebruiks-, goodwill- of dataverlies, ongeacht of dit ten gevolge is van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of andere wijze, zelfs wanneer dit te voorzien was.

Het voorgaande laat alle aansprakelijkheid onverlet die volgens het toepasselijke recht niet uitgesloten of beperkt kan worden.

Afstandsverklaring en scheidbaarheid

Geen enkele afstandsverklaring door het bedrijf van een van de beschreven algemene voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden, zal worden opgevat als nadere of verdere afstandsverklaring van een gebruiksvoorwaarde of een afstandsverklaring van andere bepalingen of voorwaarden, en wanneer het bedrijf nalaat gebruik te maken van een recht of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden, zal dit geen afstandsverklaring inhouden van dat recht of die bepaling.

In het geval een van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden om enige reden nietig, onrechtmatig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank of rechtscollege, zal deze bepaling worden geschrapt of in die zin worden beperkt dat de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

Uw belofte aan klanten nakomen

Neem Contact Op